Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Huidtherapie Jordaan

De huidtherapeut hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1          Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan Huidtherapie Jordaan gevestigd te Amsterdam, aan de Marnixstraat 155, 1015 VM Amsterdam. De huidtherapeuten die werkzaam zijn bij Huidtherapie Jordaan zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”)en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.

1.2       In deze voorwaarden wordt onder “patiënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3       In deze voorwaarden wordt onder “patiënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4       Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeut.

1.5       Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6       Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7       De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2          Overeenkomst

2.1       De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt/cliënt, hierna te noemen patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2       De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3          Toestemming

3.1       De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming daartoe aan de huidtherapeut.

3.2       De huidtherapeut kan van de patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3       De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4       In het geval de patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4          Informatie

De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 5     Tarieven en zorgverzekering

5.1       Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie tarieven op www.huidtherapie-jordaan.nl).

5.2       De patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6          Betaling

6.1       De patiënt draagt zorg voor volledige betaling aansluitend op de behandeling. Patiënt betaalt per pin of contant en ontvangt van deze betaling een kwitantie van de huidtherapeut.

6.2       Ongeacht of de kwitantie door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3       Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4       In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

6.5       Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6       De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7       De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7          Annulering

7.1       In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2       Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3       Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch (evt. in te spreken in antwoordapparaat) dan wel per e-mail- of WhatsApp-bericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de patiënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail- of WhatsApp-bericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie www.huidtherapie-jordaan.nl).

8          Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9          Klachten

9.1       In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2       Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici.

10         Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11         Toepasselijk recht

            Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12         Wijziging

12.1      De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2      Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.